Produkttester

Säkerhet

Nyhetsbrev

OXALSYRA, PULVER PLB - 1 KG

Löser flygrost, rengör vattenlinjen etc. Superekonomiskt - ger 32 liter färdig lösning. Blanda bara med vatten.

Mer information

229 :-

Kampanjpris!

179 :-


 

Oxalsyra kan med fördel användas för att ta bort rostfläckar, så kallad flygrost, metallspån från dubb och plogblad som kan fastna i lacken på bilar under vintern.

Oxalsyra kan även användas för att bleka mörknade föremål av ek exempelvis trösklar.

 
Oxalsyra är ett högeffektivt rengöringsmedel för tvätt av båtbottnar. Mycket effektivt för att rengöra den svåra och oftast tuffa smuts som befinner sig vid och under vattenlinjen av båten. Löser enkelt upp alla förekommande föroreningar.

BRUKSANVISNING: Applicera medlet med svamp, sprayspruta eller liknande, låt verka i 30 minuter, och skölj sedan av med rent vatten.

DOSERING: Lös upp 250 ml Oxalsyra med 8 liter vatten

 

 
FARA 
 
Faroangivelser: 
 
H302 Skadligt vid förtäring. 
H312 Skadligt vid hudkontakt. 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 
 
Skyddsangivelser: 
 
(P102) Förvaras oåtkomligt för barn. 
P301+312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL 
eller läkare. 
P302+352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 
P305+351+338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta 
ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 
 (P501) Innehållet/ behållaren lämnas till kommunens återvinningscentral.

 

FARA 

Skadligt vid förtäring. 

Skadligt vid hudkontakt. 

Orsakar allvarliga ögonskador. 

Förvaras oåtkomligt för barn. 

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL 

eller läkare. 

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta 

ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Innehållet/ behållaren lämnas till kommunens återvinningscentral. 

 

 

Inga kommentarer finns för tillfället.

Endast registrerade användare kan posta nya kommentarer.